Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Tekutinové prípojky

PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ RÝCHLOSPOJKY

Par­ker Rectus® a Par­ker Tema® ponúka celú paletu pne­u­ma­tic­kých a hyd­rau­lic­kých rých­lo­spo­jok urče­ných aj pre špe­ci­álne apli­kácie, ako napr. spojky pre chladenie vstre­ko­va­cích foriem.

Ďalšíe vyu­žitie nachádzajú v che­mic­kom prie­mysle, v zdra­vot­níc­tve a v ďal­ších prie­myse­lných apli­ká­ciách, napr. pri vedení pary vysokej tep­loty. Pri všetkých rych­lo­spo­jkách je uvá­dzaný prie­to­kový dia­gram pre vybrané médiá, na základe ktorého je treba vybe­rať poža­do­vaný výrobok.

Exis­tujú rôzne série rych­lo­spo­jok, s rôz­nymi pro­filmi a svet­losťami, ktoré sa však v zásade ­de­lia do troch skupín:

  • jednostranne uzatvárateľné rýchlospojky
  • obojstranne uzatvárateľné rýchlospojky
  • bezodkvapové rýchlospojky

Pneumatické a hydraulické rýchlospojky pre  špeciálne  aplikácie

Dodáváme aj patentované riešenia bezpečnostných spojok Safe-Lock®, rýchlospojky s UltraFlo ventilom znižujúcím spotrebu stlačeného vzduchu, rýchlospojky s tlakovým eliminátorom, ktorý uľahčuje spojenie spojky v prípade, že je v systéme vysoký statický tlak, alebo TEMA MULTI-LINE® čo sú multi-spojky pre hydrauliku do 350bar.

PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ HADICE A KONCOVKY

Hadice a kon­covky Par­ker sú určené pre pne­u­ma­tické, hyd­rau­lické a ďalšie prie­myse­lné apli­kácie. Hyd­rau­lické hadice sú sacie, níz­kotlakové, stre­dno­tlakové, vyso­kotlakové, ale tiež v pre­ve­dení UHP (Ultra High Pres­sure) pre ultra vyso­kotla­kovú hyd­rau­liku a rezanie vod­ným lúčom.

Vďaka sys­tému Par­krimp® nie je potrebné z hadice ore­zá­vať vonkajšiu vrstvu, ale kon­covku môžeme zali­so­vať ihneď po zarezaní hadice. Par­ker dodáva nielen hadi­co­vinu, ale tiež hadi­cové kon­covky a to v oce­ľo­vom, nere­zo­vom a mosadz­nom pre­ve­dení a tiež celé hadi­cové mon­táže. Okrem “kla­sic­kých” špi­rá­lo­vých, kom­pakt­ných a ople­to­vých haíic máme veľa ino­vácií, ako napr. Push-Lok® hadice bez nut­nosti zali­so­vania, alebo Com­pact Spi­ral® pre vysoké tlaky a s polo­vič­ným polo­me­rom ohybu než štan­dardné pro­dukty, o 30% men­ším vonkaj­ším prie­me­rom a o 25% nižšou hmotnosťou. V oblasti prie­myse­lných hadíc ide o hadice určené pre­do­všetkým pre dopravu syp­kých a abra­zív­nych materiálov, plynov, pary, palív, ale aj pre potra­vi­nár­stvo a nápoje.

V našom sor­ti­mente sú tiež ter­mo­plas­tické hadice, ktoré sa vyzna­čujú veľ­kou fle­xi­bi­li­tou, che­mic­kou odol­nosťou a odol­nosťou proti UV žiareniu. Typic­kým pred­sta­vi­teľom ter­mo­plas­tic­kých hadíc sú napr. PTFE (flu­or­po­ly­merné) hadice.

Ucelený systém hadic a koncovek GLOBALCORE™

Jediný uce­lený sys­tém vzá­jome sa dopl­ňu­jú­cich pro­duktov nikdy nebol ponúknutý celo­sve­tovo. Hadice Glo­bal­Core sú vo všetkých závo­doch Parker na všetkých kon­ti­nen­toch vyrá­bané podľa naprosto rovnakých špe­ci­fi­kácíí, zajis­ťu­jú­cich tak úplne totožné riešenia pre váš stroj, alebo zaríadenie, bez ohľadu na to, kde boli vyro­bené a kde sú nako­niec pou­ží­vané.

HYDRAULICKÉ ZÁVITOVÉ SPOJE, RÚRY A ARMATÚRY

Ermeto Original® Systém spájania hydraulických rúrok

jedi­nečný sys­tém hyd­rau­lic­kého závitového spoja vyu­ží­va­júcí kovový zárezný prs­teň s tes­nia­cim kuže­lom 24° a matice s met­ric­kým závitom. Ermeto ozna­ču­jeme ako tzv. DIN závitový spoj a je možné ho pou­žiť pre roz­mery rúrok až do 42 mm, do tlakov max. 630 bar.

EO-2®     Sys­tém hyd­rau­lic­kého závit. spoja vychád­za­júceho z EO, obsa­huje naviac mäkké tes­nenie. EO2-FORM® je sys­tém vyu­ží­va­júci tiež tes­niaci kužel 24° a mäkké tes­nenie, zárezný krúžok je však nahradený ­tvarova­nou rúrkou na 24°.

EO-3®     Sys­tém závit. spoja odolný proti pre­ťa­ženiu, umož­ňuje vizu­álnu kon­t­rolu správ­nosti dotiahnutia spoja pomocou indi­kač­ného krúžka. Tento sys­tém vyu­žíva kuže­lový závit a mäkké tes­nenie, ktoré je inte­gro­váno do kužela. Hyd­rau­lický spoj EO-3 vedie k zvý­šeniu bez­peč­nosti a zlep­šeniu tes­nia­ceho účinku. Kom­paktný design Ermeto Ori­gi­nal EO-3® je ide­álny pre pou­žitie v obme­dze­ných mon­táž­nych podmienkach.

Triple-Lok® a O-Lok Systém pre hydraulické závitové spoje

pre­verený sys­tém závitového spoja vyu­ží­va­júci tes­niaci kužel 37°so závitmi UN/UNF. O-Lok® je vývo­jovo novší sys­tém s čel­ným tes­nia­cim o-krúžkom (90° sys­tém) a so závitmi UN/UNF. Okrem toho sú v USA dostupné sys­témy pre spájanie pal­co­vých rúrok, napr. Ferru­lok, Intru-Lok (sys­tém spoja v mosadzi) a závit. spoje JIS.

Okrem týchto všetkých sys­témov pre spá­janie rúrok ponúkame aj pri­varo­vacie závit. spoje, prí­ruby, adap­téry (so závitmi BSPP, BSPT, NPT/NPTF, UN/UNF, NPSM/NPTF), rotačné spoje, meracie prí­pojky, rúrky a prí­chytky rúrok. Parflange-F37°® je riešenie pre spájanie rúr s veľ­kými svetlosťami.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás