Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Úprava stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch  obsa­huje vodu, nečis­toty, čas­tice uvoľnené opo­tre­be­ním a roz­kla­da­júce se mazivo, ktorých zmes tvorí nežia­dúci kon­den­zát, často kyslej povahy. Pokiaľ nie sú vlh­kosť, olej a ďalšie nečis­toty odstrá­nené, v sys­téme dochádza ku korózii potrub­ných trás, zaná­šaniu ven­tilov, opo­tre­beniu strojov a nástrojov a ku ško­dám na zariadení. To má za násle­dok vyššie pre­vádzkové náklady, možné pre­stoje a zní­že­nú kva­litu výrobkov.

Pri vše­o­bec­ných prie­myse­lnvých apli­káciách je základ­ným člán­kom úpravy stla­če­ného vzdu­chu jeho sušenie, ktoré se pre­vádza pomocou kon­den­zač­nej, alebo adsorbčnej sušičky. K ďal­ším dôle­ži­tým prv­kom v pro­cese úpravy vzdu­chu patria dochla­zo­vače chla­dené vodou alebo vzdu­chom, cyk­ló­nové odlu­čo­vače, tan­de­mové sušičky ANTARESfil­tre, odvá­dzače kondenzátu a separátory olej – voda.

KONDENZAČNÉ SUŠIČKY

Kon­den­začné sušičky zais­ťujú účinné sušenie stla­če­ného vzdu­chu na rosný bod 3°C a ponúkajú presné riadenie ros­ného bodu a spo­ľah­livú pre­vádzku v roz­sahu 0 – 100% kapa­city sušičky.

Nový rad sušičiek stla­če­ného vzdu­chu StarlettePlus-E je určený pre prietoky 24 – 372 m3/h pri refe­renč­ných pod­mien­kach a vyzna­čuje sa naj­niž­šími nákladmi na prevádzku a konštrukciu s najmen­ším poža­do­va­ným obje­mom chla­diva (R134a) vo svojej kategórií.

Od typového radu PST (resp. od modelu PST 120) sú stroje vyba­vené auto­ma­tic­kou úspor­nou funkciou Smart­Save® , ktorá zais­ťuje auto­ma­tické vypnutie chla­dia­ceho kom­pre­sora pri malých či nulo­vých prietokch a auto­ma­tické zapnutíie pri obno­ve­nom zaťa­žení vzdu­cho­vého okruhu. Vďaka tomu je možné pri noč­ných zme­nách, víken­doch, alebo odstáv­kach výroby zní­žiť spo­trebu ener­gie na minimum. Sušiče PST220 až 1800 sú k dis­po­zícii tiež ako vodou chladené modely.

Kon­den­začné sušičky QSR sú vyba­vené vysoko účin­ným, vodou chlade­ným rúr­ko­vým kon­den­zá­to­rom s mini­mál­nymi tla­ko­vými stratami. Robustné špi­rá­lové chla­diace zdvo­jené kom­pre­sory majú výkon až 225 m3/min s níz­kou spo­tre­bou ener­gie, mini­mál­nymi vib­rá­ciami a sú prak­ticky nezničiteľné.

  • Pro­gra­mo­va­teľné mik­ro­pro­ce­so­rové riadenie sušičiek s výkon­ným digi­tál­nym displejom
  • Vstupná tep­lota stla­če­ného vzdu­chu až 65°C umož­ňuje prak­ticky neo­bmed­zené mož­nosti inštalácie    
  • K dis­po­zíci sú taktiež kon­den­zá­tory chla­dené vzduchom.

Kondenzačné sušičky

TypMaximálny prietok
SPL StarlettePlus-E (NOVINKA)do  372  m3/hod
PST PoleStar Smartdo  10 800  m3/hod
PSH PoleStar Smart (pre vysoké tlaky)do  7 200  m3/hod
QSR Quasardo  21 000  m3/hod
LCD Large Capa¬city Dryerdo  26 400  m3/hod

ADSORBČNÉ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU PNEUDRI

Adsorpčné sušičky stla­če­ného vzdu­chu PNEUDRI pred­sta­vujú riešenie pro­blémov s vlh­kosťou stla­če­ného vzdu­chu a sú záru­kou dodávky čis­tého suchého vzdu­chu. Len úplne čistý a suchý stla­čený vzduch zais­ťuje výrobnú prevádzku s maxi­mál­nymi úspo­rami..

Typový rad adsorbč­ných sušičiek PNEUDRI so stu­de­nou (popr. tep­lou) rege­ne­ráciou preu­ká­zala v celo­sve­to­vom merítku svoju úspor­nosť. Sys­tém PNEUDRI čistí a suší stla­čený vzduch štan­dardne až na rosný bod –40°C, pre špe­ci­álne účely je možné sušičky PNEUDRI dodať v modi­fi­kácii pre rosný bod –70°C.

Unikátny systém riadenia podľa rosného bodu vzduchu  DDS

Spo­treba rege­ne­rač­ného vzdu­chu závisý na prie­toku vzdu­chu, jeho tlaku a tep­lote. Prie­tok stla­če­ného vzdu­chu je len málo­kedy konštantný. Dôsled­kom zmien pra­cov­ných pod­mie­nok pri pre­vádzke adsorbčnej sušičky so stá­lym prie­to­kem rege­ne­rač­ného vzdu­chu je zní­žená účin­nosť zariadenia. Riadenie chodu sušičky v závis­losti na dosiahnutom ros­nom bode (DDS) je zalo­žené na sní­maní výstup­ného ros­ného bodu a pruž­nou zmenou dĺžky cyklu rege­ne­rácie v závis­losti na jeho prie­behu. Takto zís­kaná úspora pred­sta­vuje až 75% nákladov.

Adsorpčné sušičky stlačeného vzduchu PNEUDRI

TypPrietok vzduchuReferenčné podmienky
PNEUDRI MiDAS (DAS)do  34  m3/hour7 bar g, sanie 20 °C + 1 bar abs
PNEUDRI MIDIplus (DME)40 až  300  m3/hour7 bar g, sanie 20 °C + 1 bar abs
PNEUDRI Maxi (MX)400 až  2 000  m3/hour7 bar g, sanie 20 °C + 1 bar abs
PNEUDRI MXLE Advantagedo  21 000  m3/hour

CYKLÓNOVÉ ODLUČOVAČE, FILTRE, ODVÁDZAČE KONDENZÁTU, SEPARÁTORY OLEJ-VODA

Cyk­ló­nové odlu­čo­vače Hyper­sep Par­ker Hiross zais­ťujú účinné odde­lenie kon­den­zátu, resp. vlh­kosti, zo sys­tému stla­če­ného vzdu­chu. Tým významne zvy­šujú účin­nosť následnej fil­trácie vzdu­chu a ostat­ného tech­no­lo­gic­kého zariadenia.

Cyk­ló­nové odlu­čo­vače majú kompaktný design a sú jed­no­du­ché na inšta­láciu. Vnútorná aj vonkajšia povr­chová úprava zaru­čuje odol­nosť aj v naj­ná­roč­něj­ších prie­myse­lných podmienkach.

Nebez­pečenstvá skryté v stlačenom vzdu­chu v podobe prachu, oleja, vlh­kosti a ďalších prí­mesí, zna­me­najú až mili­ardu čas­tíc na meter štvorcový stla­če­ného vzdu­chu. Zo samot­ného kom­pre­sora sa obvykle uvoľ­ňuje mazací olej, z potrubia zasa hrdza a vodný kameň, čo môže mať pre prevádzku nepriaz­nivé následky.

Filtrácia stla­če­ného vzdu­chu Hyperfilter vyu­žíva na odstrá­nenie nežia­dú­cich nečis­tôt pre­pra­co­va­ný viac­stup­ňo­vý pro­ces. Ako fil­tračné médium je pou­žité boro­si­li­ká­tové fil­tračné vlákno, ktoré má mimo­riadne vysokú fil­tračnú kapacitu a aktívne odpud­zuje olej a vodu. Filter je vyba­vený účin­nou ochra­nou proti spät­nému chodu ole­jo­vých kvapiek.

V porov­naní s typic­kými fil­trami sa vďaka týmto pred­nos­tiam pre­dl­žuje život­nosť vložky, zni­žuje tla­ková strata a v koneč­nom dôsledku aj pre­vádzkové náklady pri zais­tení vyššej fil­tračnej účinnosti. Široká škála roz­merov so závi­to­vým či prí­ru­bo­vým pri­po­je­ním a prietokových výkonov s 5 fil­trač­nými trie­dami pokrýva všet­ky prie­myse­lné potreby.

Aj malé množ­stvo kon­den­zátu môže v roz­vode stla­če­ného vzdu­chu spô­so­biť vážne pro­blémy na kon­co­vom tech­no­lo­gic­kom zariadení. Preto je mimoriadne dôle­žité odviesť kon­den­zát mimo sys­tému stla­če­ného vzduchu.

Par­ker Hiross Hyperdrain / Ecodrain odvá­dzače kon­den­zátu môžu byť umies­tnené na akom­koľvek zariadení v sys­téme stla­če­ného vzdu­chu. Vďaka dl­ho­do­bému vývoju a skúse­nos­tiam doká­žu úplne uspokojiť požia­davky zákazníkov.

Bez­pečná likvidácia odpadovej vody, resp. kon­den­zátu zo sys­tému stla­če­ného vzdu­chu je veľmi dôležitá.

Sepa­rá­tory olej-voda ES 2000 zais­ťujú účinné čis­tenie nahro­ma­de­ného kon­den­zátu a jeho recyk­láciu do obehu vody.

Takto sa spra­cujú odpadový kon­den­zát bez nega­tív­neho dopadu na životné pro­stredie. To je nakoniec úplne nevyhnutné pre dodr­žanie prísnych vodo­hos­po­dár­ských pred­pisov v oblasti spra­co­vánia odpadových vôd.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás