Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Chladenie vody

PRIEMYSELNÉ CHLADENIE VODY A KVAPALÍN

S postup­ným glo­bál­nym kli­ma­tic­kým otep­ľo­va­ním sa stále význam­nejším stáva vyu­žite stroj­ných jed­no­tiek v uza­vre­tých okruhoch chla­diacej vody.  

Požia­da­vku na trvalo níz­ku tep­lotu chla­diacej vody, často hl­boko pod 15°C už nie sú schopné zabez­pe­čiť chla­diace veže, alebo ven­ti­lá­to­rové chla­diče, pri ktorých je nutné počí­tať s tým, že v let­nom období bude tep­lota chla­diacej vody dosa­ho­vat viac ako 30°C.

U vysoko výkon­ných, alebo pres­ných obrá­ba­cích strojov, pri kto­rých je v kaž­dom období poža­do­vaná kon­štantná tep­lota médií (±0,5 °C), je nutné inšta­lo­vať vodné a ole­jové chla­diace jed­notky -chillery. Tieto sys­témy sú vhodné naprí­klad pre chladenie vyso­ko­frekvenč­ních vre­tien u vyso­ko­vý­kon­ných vŕta­ačiek, alebo fré­z na obrá­ba­cích cen­trách pre výrobu dosiek ploš­ných spojov, kde sú vyža­do­váné veľmi prísne výrobné tole­rancie ( len ±0,002 mm). Na zais­tenie vysokej kva­lity výrobkov je poža­do­vaná konštantná tep­lota vre­te­no­vého oleja, maza­cieho oleja a prevodovky.

Moderné chla­diace jed­notky/ chillery pomá­hajú zni­žo­vať pre­vádzkové náklady, pretože pou­žitie chladnej vody k chladzeniu strojov vedie k zlep­šeniu ich výkonu a pre­dĺ­ženiu ich život­nosti. Jed­ným chla­dia­cim sys­té­mom je možné chla­diť tiež viac chla­dia­cich okruhov s rôz­nymi médiami a roz­diel­nou tep­lo­tou média.

Ener­ge­tické úspory možno dosiah­nuť vyu­ži­tím chladenia vody sys­té­mom “free-cooling”, ktorý je vhodný pre rôzne oblasti – výroba potra­vín, spra­co­vanie plastov, vyu­žitie laseru, stro­já­r­stvo, papie­ren­ský a che­mický prie­mysel a ďalšie. Sys­tém kom­bi­nuje chladenie chlad­ným von­kajším vzdu­chom cez externe umies­tený ven­ti­lá­to­rový chla­dič a strojnou chla­diacou jed­not­kou / chille­rom s pres­nou tep­lo­tou chla­diacej vody.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás