Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Prístrojová technika

ZÁVITOVÉ SPOJE PRE PRÍSTROJOVÚ TECHNIKU

A-LOK / CPI závitový spoj

A-Lok / CPI je závitový spoj pre prístrojovú techniku, ktorý je kon­štru­o­vaný tak, že v spo­jení s pres­nou rúrkou tvorí bez­úni­kový spo­j pre pro­cesné a prístrojové apli­kácie. Tieto komponenty sú vyrá­bané v naj­vyššej kva­lite podľa naj­prís­nej­ších noriem.

A-Lok používa dva samo­stat­é krúžky, CPI obsa­huje jeden zdvo­jený krúžok.

Zadný krú­žok u A-lok a celý krú­žok u CPI je povr­chovo upra­vený uni­kátnou tech­no­ló­giou Supar­case, ktorá pri nere­zovej oceli a ďal­ších exo­tic­kých mate­ri­áloch zvy­šuje odol­nosť voči korózii danú týmito materiálmi.

Závitové spojky vedľa štan­dardného pre­ve­denia z nere­zovej ocele 316, alebo z mosadze a hli­níka sú bežne dostupné i z exo­tic­kých mate­ri­álov ako je Has­telloy C, Monel, Inco­nel , 6MO. Hlavné uplat­nenie je v prístrojovej technike, v pro­cesných a riadiacich sys­témoch, ana­ly­začných zariadeniach, che­mic­kom, pet­ro­che­mic­kom a papie­ren­skom prie­mysle, v oblasti výroby ener­gie.

Redukčné a pre­cho­dové závitové spojky umožňujú kon­fi­gu­rácie ISO a NPT závitov.

Priva­ro­vacie spojky sú v tvare vsuvky, tzv. tupý tvar, alebo pre auto­ma­tické zvára­nie.

Vacuseal a Ultraseal závit. spojky pre apli­kácie s požia­davkami na vyso­kú čis­totu a tes­nosť s hod­no­tou tes­nosti 1 x 10–9 STD cc/sec pre hélium.

MPI závit. spoj je kompresný spoj až do 1030 barov.

Phas Tite je spoj nahrád­za­júcí zvárané spoje, pomáhá dosiah­nuť vyso­kú pro­duk­ti­vitu práce mon­táže a vyso­kú bez­peč­nosť. Jed­nou z výhod je, že odpadá potreba rönt­geno­vania zvarov. Je možné pou­žiť až do 1380 barov.

VENTILY A VENTILOVÉ SÚPRAVY

Par­ker port­fó­lio ven­tilov pre prístrojovú techniku zahŕňa pro­dukty pokrý­va­júce potreby zákaz­níka v oblasti uzat­vá­ra­cích a guľo­vých ven­tilov, ih­lo­vých ven­tilov, poist­ných ven­tilov a spät­ných ven­tilov pre riadenie pro­cesov naprieč prie­myselnými odvet­viami. V oblasti prí­stro­jovej tech­niky a pre Meranie a Regu­lácui (MaR) má Par­ker v ponuke širo­kú škálu ven­ti­lových blokov –mani­foldy s mož­nosťou ich voli­teľnej modi­fi­kácie (opti­ons), alebo aj priamo zákaz­nic­ke rieše­nia. Tu môže Par­ker ešte ponúknuť ven­tily mano­me­t­rické, alebo vypúšťacie a odvzduš­ňo­vacie ventily.

Pre ana­ly­tické potreby a apli­kácie sú určené ven­tily dáv­ko­vacie a vhodné pre túto oblasť sú vlnov­cové, alebo mem­brá­nové ven­tily.

Ven­tily Par­ker pre prístrojovú a procesnú techniku nájdu uplat­nnie naprieč širo­kým spek­trom oblastí od rop­ného, ply­ná­ren­ského, pet­ro­che­mic­kého, papieren­ského a spra­co­va­teľ­ského priemyslu.

REGULÁTORY TLAKU

Regulátory s jednostupňovou, alebo dvojstupňovou reguláciou.
Nízkotlakové, alebo až do 414 bar.
S reguláciou podtlaku – s vysokým prietokom.
Manometer podľa potreby na vstupe, na výstupe, alebo bez manometra.
Umiestnenie na začiatku systému (potrubia), alebo pred zriadením citlivým na tlak  – na úpravu vstupného tlaku.
Regulátory spätného tlaku sa umiestňujú na konci systému (potrubia), kde tvoria prekážku v prúdení a regulujú tak spätný tlak.
Regulátory odparujúce kapalinu na plynné skupenstvo a následne prevádzajú jednostupňovú reguláciu.

Možnosť ohrevu:

  • elektrický ohrev
  • ohrev parou

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás