Parker

Pneumatické valce, pneumatické ventily a rozvádzače, elektromagnetické ventily, procesné ventily, médium voda i vzduch, úprava stlačeného vzduchu, fitingy, hadičky, manometre, výroba dusíka, chladenie vody.

Generátory dusíka

GENERÁTORY DUSÍKA NITROSource PSA

Gene­rá­tory dusíka NIT­RO­Source PSA obsa­hujú dvoj­prie­sto­rové adsorpčné komory z pre­tlá­ča­ného hli­níka, ktoré sú napl­nené uhlí­ko­vým mole­ku­lár­nym sitom. Čistý stla­čený vzduch vstu­puje do spodnej časti pra­covnej komory, ktorá práve vyvíja dusík a prúdi cez mole­ku­lárne sito sme­rom hore. Kon­ta­mi­nu­jíce látky – kys­lík a ostatné sto­pové plyny – sú zachytené v mole­ku­lár­nom site, pri­čom mole­kuly dusíka sú cez sito pre­pus­tené. Sú­časne v druhej kolóne pre­bieha režim rege­ne­rácie, pri ktorom sa z mole­ku­lár­neho síta vylúčia všetky kon­ta­mi­nu­jíce látky.

Nový kon­cept vyu­žíva spoľah­li­vú metódu tla­kovej cyk­lickej adsorbcie (Pres­sure Swing Adsorp­tion — PSA), kto­rú dopĺ­ňa o úplne nový špe­ci­álny sys­tém „ekva­li­zácie tlakov“ a je dopl­nený uni­kát­nym sys­té­mom riadenia (Energy Saving Tech­no­logyEST). Vyrov­ná­va­ním pre­tlaku v adsorbč­ných komo­rách s mole­ku­lár­nym sitom (Car­bon Molecu­lar Sieve — CMS) behom pra­cov­ných cyklov sa dosiahne značne niž­ší pomer medzi potreb­ným  množ­stvom  stla­če­ného vzdu­chu a výstup­ným obje­mom dusíka (v prie­mere o 20 %), a tým k znač­ným úspo­rám energie.

Gene­rá­tory dusíka novej gene­rácie NIT­RO­Source Par­ker domnick hun­ter sú postavené pre výstupný tlak dusíka až 13 bar, čo zna­mená ďalší eko­no­mický prí­nos, pokiaľ zoberieme do úvahy, že nie je nutné sta­nicu výroby plynu dopĺ­ňať o dotlá­čací kompresor.

Hlavné parametry generátorov dusíka NITROSource:

  • Čis­tota dusíka je trvalo zabezpečená pomocou zabu­do­va­ného ana­ly­zá­to­ra vrátane ByPass.
  • Život­nosť je 10 a viac rokov bez nut­nosti výmeny mole­ku­lár­neho sita
  • Gene­rá­tor NIT­RO­Source je bez­peč­nejšou, spo­ľah­li­vejšou a lacnejšou alter­na­tí­vou k vyso­kotla­kovým ply­no­vým fľašiam. To sa týká nielen dusíka potrebného pre mikro elek­tro­tech­nické mon­táže, potra­vi­nár­ske účely, balenie v ochrannej atmo­sfére, ale bežne aj plynu pre bez­o­lov­naté pájkovanie, rezanie lase­rom, vstre­ko­vanie plas­tic­kých hmôt, tepelné spra­co­vanie, výrobu polo­vo­dičov, či pre labo­ra­tórne procesy.

MEMBRÁNOVÉ GENERÁTORY DUSÍKA

Gene­rá­tory dusíka Nit­ro­SourceNit­roFlow obsa­hujú mem­brá­nové moduly s dutými vláknami, umies­tnenými v kom­paktnej skrini, vyba­venej vlast­ným ríadia­cim sys­té­mom a osadenej pred­fil­tráciou vzduchu.

Stla­čený vzduch (pred­su­šený na tla­kový rosný bod +3°C) vstu­puje do prí­vodnej prí­pojky gene­rá­tora, kde je pred­čis­tený na vstup­ných fil­troch 1 µm  a 0,1 µm. Ďalej je vedený cez adsor­bér s aktiv­nym uhlím pre odstrá­nenie ole­jo­vých a aro­ma­tic­kých výparov a pre eli­mi­náciu ozónu. Nako­niec stla­čený vzduch pre­chádza do mem­brá­no­vých modulov cez jemný pra­chový filter.

Mem­brá­nové moduly sú konštru­o­vané pre odlú­čenie nežia­dú­cích plynov (kys­líka a vod­ných pár) cez prie­pust­nú stenu dutých mem­brá­no­vých vlá­kien. Sepa­ro­vané plyny sú odvá­dzané do okolnej atmo­sféry, zatiaľ čo pro­du­ko­vaný plyn — dusík je od­vá­dzaný na miesto spotreby.

Princíp separácie:

Odstrá­nenie plynov mem­brá­nou s dutými vláknami je jed­no­du­ché. Mik­ro­sko­pické duté vlákna umož­ňujú nežia­du­cim ply­nom (kys­líku a vod­ným parám) pre­stu­po­vat cez ich steny, kým pro­du­ko­vaný plyn — dusík vystu­puje z mem­brán k ďal­šiemu apli­kač­nému využitiu.

V sku­toč­nosti je však mole­ku­lárna sepa­rácia o niečo zlo­ži­tejšia. Vedecký tím Par­ker Domnick Hun­ter zaobera­júci sa otáz­kami apli­kácie poly­mérov vyvi­nul a vylep­šil tech­no­ló­giu mem­brán z dutých vlá­kien pre dosiahnutie extrémne vyso­kého výkonu a stability.

Duté mem­brány Par­ker Domnick Hun­ter sú vyro­bené z veľmi pev­ného prie­myse­lného poly­méru – poly­fe­ny­le­no­xidu (PPO). Tento typ plas­to­vého mate­ri­álu je na jednej strane velmi masívny, ale na strane druhej je tiež veľmi prie­pustný. Táto vlast­nosť zna­mená, že pre kon­krétny objem pro­du­ko­va­ného dusíka je po­trebný men­ší počet vlá­kien a oveľa niž­ší vstup­ný tlak vzdu­chu. Mem­brány Par­ker domnick hun­ter sú skutočne naj­prie­pust­nej­šími mem­brá­nami medzi všetkými kon­ku­renč­nými výrobkami vo sve­to­vom merítku.

Katalógy

POTREBUJETE PORADIŤ?

Potrebujete navrhnúť kompresorovú stanicu ako aj potrubný systém pre rozvod stlačeného vzduchu vo vašej prevádzke?

Kontaktujte nás